Dyslexie

Signalering en onderzoek

In leerjaar 1 vindt er een dyslexiescreening plaats. Als uit de screening naar voren komt dat er mogelijk sprake is van dyslexie, wordt door de zorgspecialist een uitgebreide analyse van de lees- en spellingsproblemen gedaan. Aan de hand van deze gegevens wordt bekeken of  onderzoek nodig is. Het onderzoek wordt door een externe instantie in samenwerking met de school uitgevoerd. Naast de screening blijven docenten in samenwerking met de zorgspecialist voortdurend alert op signalen van dyslexie.

Begeleiding en ondersteuning

Leerlingen met dyslexie krijgen zowel binnen als buiten de klas ondersteuning. De ondersteuning binnen de klas is voornamelijk gericht op goed taalonderwijs. Hiernaast stelt de zorgspecialist samen met de leerling en ouders vast wat de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerling is (binnen en buiten de klas) en welke compenserende en dispenserende maatregelen nodig zijn. De leerling krijgen een dyslexiepas waar de op maat gesneden faciliteiten opstaan. Hiernaast krijgen vakdocenten informatie over de ondersteuningsbehoefte in de klas. Leerlingen met dyslexie hebben twee keer per jaar voortgangsgesprekken met de zorgspecialist. Als het nodig blijkt worden ouders ook bij de gesprekken uitgenodigd. De zorgspecialist heeft minimaal één keer contact met ouders gedurende een schooljaar. Als er knelpunten ontstaan, kunnen leerlingen en mentoren langskomen bij de zorgspecialist.

Als de ondersteuning van de docenten in de klas (tijdelijk) niet toereikend is kan er kortdurende taakgerichte training en/of coaching aangeboden worden van de zorgspecialist. De ondersteuning is vraag gestuurd, het sluit aan bij de hulpvraag van de leerling.

Het protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs van het Masterplan Dyslexie is gebruikt als leidraad bij het opstellen van het dyslexiebeleid. Mocht u meer informatie willen over het dyslexiebeleid op het Reinaert kunt u contact opnemen met mevrouw N. Oostewechel, orthopedagoog.

Dyslexie protocol van het Reinaert 2017/2018