Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is een vakgebied dat binnen het VMBO-TL van oudsher zwak ontwikkeld is. De toekomstige samenleving vraagt echter flexibele werknemers die kunnen reflecteren en zichzelf kunnen sturen. Daarnaast vraagt de toekomstige arbeidsmarkt vaardigheden van werknemers andere die tot nu toe onvoldoende ontwikkeld worden in de theoretische leerweg van het VMBO (zoals samenwerking, creativiteit, probleemoplossend werken en planmatig werken).

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding, en de drie LOB-domeinen, sluit mooi aan bij de missie en visie van het Meridiaan College concreet handen en voeten te geven. De drie domeinen zijn:

 • Leren leren
 • Leren leven
 • Leren kiezen

 Achterliggend staan telkens drie vragen centraal: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Het loopbaandossier dat de leerlingen opbouwen gedurende hun verblijf bij het Reinaert uiteindelijk antwoord op die drie vragen.

 LOB bij het Meridiaan College streeft daarom de volgende doelen na:

 1. LOB ontwikkelt bij leerlingen de studievaardigheden die de leerling helpen zelf richting te geven aan hun schoolloopbaan (leren leren)
 2. LOB geeft leerlingen zicht op hun talenten en biedt de ondersteuning om gericht talenten te ontwikkelen (leren leven).
 3. LOB ondersteunt de leerling bij het maken van een bewuste keuze voor een passende beroepssector en een passende vervolgopleiding (leren kiezen).

 LOB start dus bij het Reinaert op de eerste schooldag en eindigt bij de diploma-uitreiking. Daarbij zijn vrijwel alle medewerkers betrokken: de LOB-coördinator, mentoren, projectbegeleiders, vakdocenten, het zorgteam en de schoolleiding. Alle LOB-activiteiten worden door de leerling vastgelegd in een LOB-dossier.

 In het LOB-programma van het Reinaert worden per leerjaar verschillende LOB-accenten gelegd die recht doen aan de ontwikkeling- en studiefase van de leerling.

 •  In leerjaar 1 zal de nadruk komen te liggen op het “leren leren” en de vraag “wie ben ik”.
 • Leerjaar 2 zal dit langzaam overvloeien naar het beantwoorden van de vragen “wat kan ik en wat wil ik” zodat er in dat jaar een bewuste keuze gemaakt wordt voor het vakkenpakket in leerjaar 3. Die keuze kan alleen gemaakt worden als de leerling inzicht heeft in zijn toekomstdromen.
 • In het derde en vierde leerjaar zal het leren kiezen een belangrijke vraag worden omdat dan examenpakketten en vervolgopleidingen gekozen moeten worden. Bij die keuzes zijn de antwoorden op de vragen “wat wil ik” en “wat kan ik” (en ook in die volgorde) van belang.

De ontwikkeling van vaardigheden (“leren leven” in combinatie met de vraag “wat kan ik”) vindt, zoals eerder vermeld, gedurende de gehele opleiding plaats.

 In het LOB-programma is een veelheid aan onderwijsactiviteiten en -instrumenten te onderscheiden die samen bijdragen aan de realisering van de LOB-doelen.

 • Studievaardigheid- en huiswerkbegeleiding (m.n. door mentoren in leerjaar 1)
 • Projectopdrachten (binnen het projectonderwijs in de leerjaren 1 t/m 3)
 • LOB-opdrachten (door vakdocenten binnen de vakgroepen gedurende de gehele opleiding)
 • Beroepsinteressetesten (binnen het mentoraat in leerjaar 2 en/of 3)
 • Persoonlijke begeleidingsgesprekken binnen het mentoraat (gedurende de gehele opleiding)
 •  Aanleggen van een LOB-dossier (begeleid door de mentor en aan de hand van alle activiteiten)
 •  Excursies t.b.v. arbeidsmarktoriëntatie en sectororiëntatie (in m.n. leerjaar 3 en 4)
 • Gastsprekers vanuit de arbeidsmarkt en het MBO (in leerjaar 3)
 • Bezoek aan open dagen en LOB-evenementen in Amsterdam (in leerjaar 3 en 4)
 • Lessen beroepsoriëntatie (binnen de vakgroep Mens & Cultuur),
 • Maatschappelijk stage (georganiseerd door de LOB-coördinator)
 • Sollicitatietrainingen (in leerjaar 4)
 • Flits- of bliksemstages (in leerjaar 3)
 • Sectorwerkstuk (in leerjaar 4).

 De opsomming is niet compleet maar maakt zichtbaar dat LOB schoolbreed herkenbaar is in het onderwijs. Het complete programma bepaalt de inhoud van het LOB-dossier.  Dit wordt vastgelegd in het PTO en PTA. Per onderwijsperiode krijgt de leerling een beoordeling van zijn LOB-dossier. Dat is goed, voldoende of (nog) onvoldoende. Een leerling kan niet overgaan met een onvoldoende voor zijn loopbaandossier.