Ondersteuning

Het Reinaert gaat uit van geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dit betekent dat leerlingen ook sociaal-emotioneel goed moeten functioneren om goede leerresultaten te bereiken.

Om de begeleiding van leerlingen vorm te geven hebben alle leerlingen een mentor. Zij vormen het aanspreekpunt voor de leerling, voor de ouders en voor collega’s. Daarnaast zijn er collega’s met bijzondere taken op het gebied van leerlingbegeleiding en wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de eventuele speciale behoeften van de leerling.

Leerlingen met leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) kunnen tijdens ingezette lesuren zoals tijdens de RT lessen (remedial teaching) extra begeleiding krijgen in taal en of rekenen. 

Verder geven wij extra hulp aan de leerlingen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld van een sociale vaardigheidstrainer, faalangstreductietrainer, een leerlingbegeleider, een begeleider passend onderwijs of van de ouder-kund-adviseur.  

Taal- en rekenbeleid

Bij het Reinaert besteden we veel tijd aan taal- en rekenonderwijs. Ieder leerjaar heeft vijf lesuren Nederlands per week waar technisch en begrijpend lezen een vast onderdeel is. Bovendien laten we leerlingen “leeskilometers” maken ofwel veel boeken lezen.  

Rekenen is naast wiskunde ook een verplicht vak bij het Reinaert. Van iedere toets worden de cijfers geanalyseerd zodat de docent weet op welke onderdelen de leerling extra ondersteuning nodig heeft of zelfs RT.

Als uit jaarlijkse diagnosetesten blijkt dat extra ondersteuning nodig is, wordt in groepjes van zes leerlingen remedial teaching (RT) Nederlands en/of rekenen aangeboden.

Omdat Nederlands belangrijk is voor succes bij alle vakken, besteedt iedere docent aandacht aan Nederlands. Dat doen zij door vaktaal gericht onderwijs. Hierdoor wordt de woordenschat van leerlingen iedere week uitgebreid.

 

Dyslexie

Speerpunten dyslexiebeleid het Reinaert

Het dyslexiebeleid binnen het Reinaert is erop gericht om de volgende doelen te behalen.

Leerlingen met dyslexie:

 • wordt passend onderwijs geboden;
 • behalen een vmbo-t diploma;
 • kunnen omgaan met hun dyslexie;
 • vergroten hun functionele lees- en schrijfvaardigheid, zo nodig met hulpmiddelen.

Om de doelen te behalen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • de leerling en zijn of haar onderwijsbehoeften staan centraal;
 • er is sprake van een doorlopende leerlijn vanuit de basisschool;
 • de aanpak betreffende de ondersteuning is geïntegreerd;
 • de ondersteuning heeft betrekking op de gehele schoolloopbaan;
 • de ondersteuning gaat uit van wat werkt bij de leerling en wat een zo groot mogelijk effect heeft.

lees verder

Mentoren

Elke klas heeft een mentor; een docent die de aan hem of haar toevertrouwde leerlingen regelmatig spreekt. De mentor let op de studieresultaten maar ook de persoonlijke ontwikkeling. Het sociale functioneren en het welbevinden van de leerlingen zijn belangrijke aandachtspunten. De mentor ziet de leerlingen vaak; niet alleen in de vaklessen of tijdens de mentoruren, maar ook daarbuiten.

De studieles - en mentoruren worden wekelijks door de mentor gegeven. Er wordt aandacht besteed aan de wijze van studeren om de studievaardigheid van de leerlingen te bevorderen en aan studieloopbaanbegeleiding en beroepsoriëntatie. In persoonlijke gesprekken worden studieprestaties, rapporten en werkhouding besproken. De mentor begeleidt ook bij het maken van keuzes voor een vak of vervolgopleiding. De decaan van het Reinaert kan daarbij de mentor en de leerling ondersteunen.

De mentor is de schakel tussen de school en thuis en tussen de leerling en de school. De mentor is de centrale persoon voor de persoonlijke begeleiding van de leerling. Hij/zij wordt daarbij ondersteund door een leerlingbegeleider. 

Voor het doorgeven van bijzonderheden en voor het stellen van vragen kan contact worden opgenomen met de mentor via de administratie of de leerjaarcoördinator.

Voor het schooljaar 2016-2017 zijn de volgende mentoren aangewezen: (klik op naam voor een e-mail) 

Mocht u vragen hebben over de voortgang van uw zoon of dochter adviseren wij u zich in de eerste instantie te richten aan de mentor van uw zoon of dochter. Zij begeleiden uw zoon of dochter.

Leerjaarcoördinatoren

Per leerjaar is er een leerjaarcoördinator aangesteld. De leerjaarcoördinatoren spelen een belangrijke rol bij de organisatie en coördinatie van het leerjaar. Hij/zij is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor: 

 • de dagelijkse gang van zaken in een leerjaar en heeft daarvoor dagelijks contact met mentoren en vakdocenten,
 • de leerjaarcoördinator zit en bereidt de rapportvergaderingen en mentorenvergaderingen voor,
 • zorgt samen met de RT-docenten en de taal- en rekendocenten voor het aan- en afmelden van leerlingen, 
 • is aanspreekpunt bij afwezigheid van de directie.
 • en neemt, indien nodig, disciplinaire maatregelen naar leerlingen.

 

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator, mevr. F. Derraze,  is verantwoordelijk voor de uitvoering van het zorgbeleid binnen het Reinaert. Zij coördineert de zorg rond de leerlingen die op welke manier ook dreigen vast te lopen in hun schoolloopbaan of ernstige belemmeringen ondervinden. Samen met de leerlingbegeleiders, de externe leden van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) en de ouders bepaalt zij in overleg met de directie wat de mogelijkheden zijn om deze leerlingen te ondersteunen. De zorgcoördinator ziet erop toe dat de ondersteuning in gang gezet wordt.

Leerlingbegeleiders

De leerlingbegeleider heeft als hoofdtaak om de mentoren te ondersteunen en te adviseren. Dit doen de leerlingbegeleiders onder leiding van de zorgcoördinator.

De leerlingbegeleider bespreekt dus regelmatig met de mentoren of leerlingen extra hulp nodig hebben. Daarvoor zullen leerlingbegeleiders ook met leerlingen zelf spreken.

De LOB-coördinator

LOB staat voor loopbaanoriëntatie- en begeleiding. M.b.v. LOB bereiden we leerlingen voor op de overstap naar het vervolgonderwijs. Dat doen we door verschillende vaardigheden aan te leren en de leerling te begeleidenbij het maken van diverse keuzes. Aan het einde van zowel de tweede als de derde klas moet een combinatie van vakken worden gekozen.

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) is een rode draad in de hele opleiding. De mentoren en de decaan zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze oriëntatie en begeleiding. Van alle LOB-activiteiten maken leerlingen een verslag dat wordt vastgelegd in het loopbaandossier van de leerling. De coördinatie van LOB ligt in handen van mevr. H.Vrolijk.

De docenten

Docenten hebben als hoofdtaak om de lessen te verzorgen voor een bepaald vak en soms voor meerdere vakken. Daarnaast zijn de meeste docenten ook mentor van een klas.

Wanneer ouders en of verzorgers een docent willen spreken kunnen zij dit dus kenbaar maken bij de mentor of leerjaarcoördinator of via de administratie. De betreffende docent neemt zo spoedig mogelijk contact op met de aanvrager.

Zorg- en Adviesteam (ZAT)

Het Reinaert heeft ook een zorg-adviesteam. Het doel van het ZAT is dat de leerling op tijd passende hulp krijgt aangeboden, mogelijk door verwijzing naar een externe zorginstelling.

Eens in de zes weken komt het ZAT bij elkaar. Het ZAT is een multidisciplinair overleg waarin vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken welke extra hulp de leerling nodig heeft. Dankzij het feit dat hier ook externe deskundigen meedenken, worden de lijnen naar de externe deskundige korter waardoor sneller de juiste hulp geboden kan worden.

Aan het ZAT nemen de volgende mensen deel:

 • De directeur
 • De zorgcoördinator
 • De leerlingbegeleiders
 • De ouder-kindadviseur
 • De schoolarts
 • De leerplichtambtenaar

Ouder- en Kindcentrum (OKC)

In het OKC kunnen ouders terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Bij het OKC vind je o.a. opvoedadviseurs en jeugdgezondheidszorg, de diëtist en opvoedcursussen. Daarnaast geeft het OKC trainingen en workshops over bijvoorbeeld pesten op school, agressie en sociale vaardigheden. De OKC’s zijn er voor ouders en kinderen.

Er zijn meer dan 20 OKC’s in Amsterdam, dus ook bij u in de buurt. U kunt er iedere werkdag terecht. U kunt OKC-medewerkers spreken bij ouderavonden voor de brugklas en bij themabijeenkomsten over opvoeden en opgroeien en tienercursussen voor ouders. Daarnaast kunt u opvoedadvies krijgen:

 • telefonisch of via de mail
 • op school of bij het OKC 

Schoolgezondheidszorg

Aan de school zijn een schoolarts en een schoolverpleegkundige verbonden, beiden werkzaam bij de GGD, afdeling Jeugdgezondheidszorg. Zij houden regelmatig spreekuur op school.

Bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat het medisch dossier van de leerling mee naar het jeugdgezondheids- zorgteam van de desbetreffende school. Sommige kinderen zullen een uitnodiging krijgen om het spreekuur te bezoeken naar aanleiding van medische gegevens uit de basisschoolperiode. 

Ook kunnen school, ouders of leerlingen zelf een onderzoek aanvragen bij vragen of problemen rond gezondheid en school.

In de tweede en vierde klas vullen de leerlingen een gezondheidsvragenlijst in. Naar aanleiding daarvan wordt de leerling uitgenodigd voor een gesprek en onderzoek. Bij gevonden problemen of bijzonderheden krijgen de ouders bericht.

Als de ouder of verzorger contact wenst met de schoolarts of verpleegkundige voor overleg of informatie kan men hen telefonisch benaderen.

Aanbevolen huiswerkbegeleiding

Weekend academie

Op de Weekend Academie werken leerlingen in kleine groepjes (4 à 5 leerlingen per begeleider), in alle rust en met de juiste begeleiding aan schoolwerk. We besteden aandacht aan studievaardigheden (leren leren, huiswerk plannen) maar ook aan leermotivatie en zelfvertrouwen. 

Leerlingen nemen hun eigen huiswerk mee. Het programmaonderdeel huiswerkbegeleiding duurt 2 uur. Leerlingenwerken hiervan een uur aan taal- en rekenopdrachten. Onderdeel hiervan zijn het woord van de dag, het dictee en de maandelijkse circuitlessen, leuke doe-opdrachten waarbij leerlingen spelenderwijs hun taal- en rekenvaardigheden ontwikkelen.

De ervaringen met onze huiswerkbegeleiding zijn zeer positief. Leerlingen kunnen bij onze begeleiders terecht met vragen die ze op school niet altijd kunnen of durven te stellen of waar hun ouders hen niet bij kunnen helpen.

Klik hier voor meer informatie.

Studiemax

StudieMax verzorgt de bijlessen in de OBA volgens een vast rooster. Dat wil zeggen, elke locatie heeft één of meer vaste dagen en voor iedere leerling een vast tijdstip en een vaste begeleider. Een bijles vindt één of tweemaal per week plaats en duurt een uur. De bijles wordt gegeven aan maximaal drie leerlingen tegelijk. In deze samenstelling is er voor ieder kind genoeg individuele aandacht en worden de kinderen tevens getraind om zelfstandig te werken.

Werkwijze studiemax

De vaste werkwijze is om (samen met de leerling) terug te gaan in de lesstof. Zo wordt duidelijk waar de leerachterstand zit. Op deze manier werken we ook aan het verbeteren van basisvaardigheden en aan meer zelfvertrouwen. Soms is ook de inzet en de motivatie (of het gebrek daaraan) van de leerling een punt van aandacht. We werken dan samen met de leerling aan een betere werkhouding en voldoende basis om de steeds moeilijker wordende lesstof te kunnen volgen.

Inschrijven

Heeft u voor uw zoon of dochter interesse in de bijlessen van StudieMax in de OBA? Dan kunt u zich hier inschrijven. Onze partner StudieMax zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen. Wilt u liever eerst meer informatie, kijk dan eens op de website www.studiemax.nl.